Verkoopsvoorwaarden Fairly Traded Clothing

§ 1Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze webwinkel wordt uitgebaat door Bharat Shrestha, Bij Sint-Jozef 26, 9000 Gent, BE 0861 642 288.

1.2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

1.4. De oorspronkelijk talen van deze algemene voorwaarden zijn Nederlands en Engels.

1.5. Deze webwinkel verkoopt enkel in deze landen in Europa: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië.

Factuur- en leveringsadres dienen om deze redenen in Europa te zijn gelegen.

 

 §2 Sluiting van de overeenkomst

2.1 U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in het winkelmandje” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop “bestellen met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.

2.2. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

2.3. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling al dan niet te aanvaarden: wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht. Wij aanvaarden uw bestelling slechts door verzending van de bestelde producten aan het door u aangegeven adres. U ontvangt hiervan bericht middels afzonderlijke e-mail. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen van jonger dan 18 jaar.

2.4. De minimale waarde van uw bestelling is € 10 (incl. BTW), wij kunnen met andere woorden bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

 

 § 3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

3.1 Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

3.2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ongeveer drie tot vijf werkdagen (maar niet meer dan dertig kalenderdagen) na binnenkomst van uw bestelling.

3.3. De bezorging vindt alleen plaats binnen deze landen in Europa: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië.

 

 § 4 Prijs

4.1 In alle prijzen voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.
De aanbiedingen en prijzen in deze webwinkel zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt

4.2. U kan uw bestelling gratis afhalen in één van onze winkels.

Wij berekenen voor iedere zending in België  5,10 euro verzendkosten.

Wij berekenen voor iedere zending naar Nederland 7,77 euro verzendkosten.

Wij berekenen voor iedere zending naar Frankrijk 9,68 euro verzendingskosten.

Wij berekenen voor iedere zending naar Duitsland 8,47 euro verzendingskosten.

Wij berekenen voor iedere zending naar Spanje 18;27 euro verzendingskosten.

Wij berekenen voor iedere zending naar Groot-Brittannië 11,50 euro verzendkosten.

 

 § 5 Betalingsmogelijkheden

5.1 U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

– betaling middels PayPal (de gegevens van uw bank- of kredietkaarten worden door PayPal gehouden)

– betaling middels bank overschrijving

5.2. Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

 

§ 6 Waarborg en aansprakelijkheid

6.1 De door u ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.

6.2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:

– voor normale slijtage van het betrokken product,
– indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,
– indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,
– bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of
– bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.

6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van webstekken van derden waarnaar wij middels deze webstek koppelen.

 

§ 7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

7.1 De door ons uitgebate webstek alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto´s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.

 

§ 8 Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

 

§ 9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten

9.1 Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.

 

§ 10 Herroepingsrecht en -kennisgeving

10.1 Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Fairly Traded Clothing, Tav. Bharat Shrestha, Bij Sint-Jozef 26, 9000 Gent, België, telefoonnummer 09 324 51 75,  E-mail: info@fairlytradedclothing.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen intact hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U neemt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  1. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan Fairly Traded Clothing, Tav. Bharat Shrestha, Bij Sint-Jozef 26, 9000 Gent, België, E-mail: info@fairlytradedclothing.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.